COMPARTMENTS

Subcellular localization database

KIAA1107 localizations

KIAA1107 [ENSP00000359404]

Uncharacterized protein KIAA1107; KIAA1107

Synonyms:  KIAA1107,  E9PEZ5,  E9PEZ5p,  hE9PEZ5,  23285 ...

Linkouts:  STRING  Pharos

Extracellular space Cytosol Plasma membrane Cytoskeleton Lysosome Endosome Peroxisome ER Golgi Apparatus Nucleus Mitochondrion 0 1 2 3 4 5 Confidence